Politika rimbursimi

Kthimi në Tajlandë

- Për t'u kualifikuar për kthim, artikulli yt duhet të jetë i papërdorur dhe në të njëjtin kusht që e keni marrë. Duhet gjithashtu të jetë në paketimin origjinal.

- Dyqani rezervon të drejtën të refuzojë kthimin e mallrave pa shpjegim

Dërgesë ndërkombëtare

- Ne garantojmë 100% anijeve të sigurta ndërkombëtare në frontin e juve

- Të gjitha parcelat ndërkombëtare që ndjekim duke përdorur numrat e ndjekjes

- Në rast të konfiskimit në doganë, ne ofrojmë një kthim të lirë brenda 3 javëve nga momenti që nga momenti i dërgimit të urdhrit të hapjes së rastit të kthimit (lapsa 2 në muaj)

- Dyqani rezervon të drejtën të refuzojë kthimin e mallrave pa shpjegim